2018- Volume:3 Issue:2

2018- Volume:3 Issue:2

. İçindekiler / Contents
. Editörden / Editoral / Pages: VII-X
MAKALELER / ARTICLES
. Economic Growth and Public Debt in the Economic Globalization Era:   An Empirical Investigation of Developing Countries ( Küreselleşme Çağında Büyüme ve Kamu Borcu: Gelişmekte Olan Ülkelere Dair Bir İnceleme) / Pages: 1-23 / Barış KABLAMACI
 . Anayasal Devletin Ortaya Çıkışının Sosyo-Ekonomik Temelleri ve Anayasal Devlette Toplumsal Azınlıklar (Socio-Economic Foundations of the Emergence of the Constitutional State and Social Minorities in the Constitutional State / Pages: 25-41 / Mustafa ÇAPA
. Discipling Intimacy: The Role of the Catholic Church in Everyday and Intimate Lives of Young Adult Latinos (Mahremiyetin Kontrolü: Genç Yetişkin Latino Göçmenlerin Hayatlarında Katolik Kilisesinin Yeri ve Etkisi / Pages: 43-62 / Nur Banu KAVAKLI
. Pasolini Sinemasında Estetik ve Politik Arayışlar (The Search of Aesthetics and Politics in Pasolini Movies) / Pages: 63-70 / Janet BARIŞ
. Sağlık Kurumlarında Algılanan Kalitenin Marka Denkliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi : Kayseri’de Özel Hastanelerde Bir Araştırma (The Effect of Perceived Quality on Brand Equity in Health Institutions: A Research on Private Hospitals in Kayseri / Pages: 71-94 / Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Sermed DOĞAN, Abdullah SOYSAL
ELEŞTİRİ MAKALESİ / REVIEW ARTICLE
. Sovyet Avangardı İstanbul’da! (Soviet Avant-Garde in Istanbul! / Pages: 95-100 / Fırat ARAPOĞLU
KİTAP ELEŞTİRİLERİ / BOOK REVIEWS
. Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: Reactions to European Economic Penetration, New York: New York University Press, 1983, xxii+205 pages. / Pages: 101-103 / Meral Leman ÜNAL
. Avrupa’nın Katli, 1918-1942: Siyasi Bir Tarih. Howard M. Sachar. Çev. Erdem Gökyaran, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2017, 430 Sayfa. (The Assassination of Europe, 1918-1942: A Political History. Howard M. Sachar. / Pages: 105-107 / Ersin EMBEL