Yazarlar için

Yazım Kuralları

 

 

YAZIM KURALLARI

(Aurum Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları Yaz 2021 Sayısı İtibarı İle Revize Edilmiştir)

Kelime sınırı
• Araştırma makaleleri: AURUM SBD’nin formatına, amaç ve kapsamına uyan ve en fazla 8.000-10.000 kelimeden (özet, notlar, referanslar ve kaynakça dahil) oluşan makaleler.
• Kitap eleştiri: En fazla 1.000 kelime.
• Derleme makale: En fazla 2.000-2.500 kelime.

Makale formatı
Makalelerde Times New Roman karakteri ve 12 punto kullanılmalı, ana metin ve dipnotlar çift satır aralıklı olarak ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. AURUM SBD hem dipnotlar hem de referans listesi kullanmaktadır. Yazarın atıf stilinin düzenlenmesi editörlerin sorumluluğunda değildir. Bu rehberde belirtilen yönlendirmelere uyulmadığı takdirde, yazardan makalesini editör incelemesine sunulmadan önce yeniden biçimlendirmesi istenecektir. Bu tarz durumlar makalenin yayım tarihinde gecikmeye neden olabilir.

Kısa özgeçmiş

Yazarlar makalelerinde yaklaşık 100 kelimeden oluşan kısa özgeçmişlerine yer vermelidir. Özgeçmişin devamında ayrı bir paragrafta olacak şekilde teşekkür bölümü yazılabilir.

YAZIM VE REFERANS KILAVUZU

AURUM SBD’ye gönderilen makaleler APA yazım ve referans formatına uygun hazırlanmalıdır.

BAŞLIKLAR

Başlıklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir.

[Başlık]
(Başlık ortaya hizalanmış ve kalın, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.)

TEK YAZARLI ÇALIŞMALAR

Yazar Adı ve SOYADI1
(Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle ortaya hizalanarak yazılmalıdır.)
1Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Şehir
(Bilgiler ortaya hizalanarak ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır)
E-posta
(Aktif bir e-posta adresi verilmelidir)

 

ÇOK YAZARLI ÇALIŞMALAR

Yazarın adı ve SOYADI, Yazarın adı ve SOYADI2
(Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle ortaya hizalanarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar adları virgülle ayrılmalı ve numaralandırılmalıdır)
1Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Şehir
(Bilgiler ortaya hizalanarak ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır)
2Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Şehir
(Ardışık numaralandırılmalı, bilgiler ortaya hizalanarak ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır)
E-posta, E-posta
(Aktif e-postalar sırası ile yazılmalı ve araya virgül konulmalıdır.)

ÖZ (ABSTRACT)

Öz Başlığı (Kalın karakterlerle, kelimelerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde yazılmalıdır.)

Öz, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı, çalışmada ele alınan ana kavramı ve çalışmanın genel amacını, araştırmanın ilgili alana yaptığı katkıları ve araştırmada kullanılan yöntemi kısaca aktarmalıdır. Makalenizin özü şimdiki zamanda yazılmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalıdır. Birinci tekil/çoğul şahıs kullanımı önerilmez.
Makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Anahtar kelimeler: [En çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalı, virgülle ayrılmalıdır.]

 

BAŞLIKLAR

APA formatında 5 başlık düzeyi vardır. Düzey numaralarına bakılmaksızın, başlıklar 1. Düzey ile başlayarak sıralı bir biçimde verilmelidir. APA başlıklandırma düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

APA Başlık Düzeyi
Başlıklar Format
1.      düzey Ortaya hizalı, Kalın, ve Kelimelerin İlk Harfleri Büyük Olacak Şekilde Yazılır.
Metin yeni paragrafla başlar.
2.      düzey Sola Yaslanmış, Kalın ve Kelimelerin İlk Harfleri Büyük Olacak Şekilde Yazılır.
Metin yeni paragrafla başlar.
3.      düzey Sola Yaslanmış, İtalik, Kalın ve İlk Kelime Büyük Olacak Şekilde Yazılır
Metin yeni paragrafla başlar.
4.      düzey Girintili ve Kalın Yazılır. Başlığın sonuna nokta konur.

Paragraf başlığın hizasından devam etmelidir.

5.      düzey   Girintili, Kalın ve İtalik Yazılır. Başlığın sonuna nokta konur.Paragraf başlığın hizasından devam etmelidir.

 

METİN İÇİ ATIF

Tek Yazarlı

Jones (2008)’a göre…

(Jones, 2008)

İki Yazarlı
Wegener ve Petty (1994)’ye göre…

(Wegener & Petty, 1994)

Üç veya Daha Fazla Yazarlı

(Kernis vd., 1993)
Kernis vd. (1993)’nin ifade ettiği üzere…

Vd. yazarken v’den sonra nokta kullanılmaz. Sadece “d”den sonra nokta konulur.
Benzer yazarların birden fazla eserine atıf yapılacaksa, “vd” kısaltması atıf yapılacak her kaynak için aynı şekilde kullanılmalıdır. Daha fazla yazar ismi belirtmek belirsizliğe neden olacaktır. Örneğin, aşağıdaki yazarların çalışmalarına atıf yapıldıysa,
Jones, Smith, Liu, Huang, ve Kim (2020)
Jones, Smith, Ruiz, Wang, ve Stanton (2020)
Anlam karmaşasından kaçınmak için adı geçen yazarlara metin içinde atıfta bulunulmalıdır:
(Jones, Smith, Liu, vd., 2020)
(Jones, Smith, Ruiz, vd., 2020)
Vd. kısaltması çoğul anlam içerdiğinden dolayı her zaman birden fazla ismin yerine kullanılmalıdır. Vd.’nin yalnızca bir yazarı işaret ettiği durumlarda, vd. kullanmak yerine yazarın adı yazılmalıdır.

Yazarı Bilinmeyen Eser

Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, kaynağa cümle içinde atıf yapılmalı veya parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır.
Kitap ve rapor isimleri italik yazılmalı; makale, kitap bölümü, ve web sayfalarının isimleri ise tırnak içinde verilmelidir. Başlıklardaki önemli kelimeler metinde de kullanılacaksa ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Kaynakçada büyük yazılmasına gerek yoktur).

Araştırma makalesi biçimlendirmeyi öğrenen öğrencilerle ilgili benzer bir çalışma yapılmıştır (“Using Citations,” 2001).

Yazar bir organizasyon veya kurum ise;
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre,…

İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000)
İkinci atıf: (MADD, 2000)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda;
(Berndt, 2002; Harlow, 1983)
(Smith, t.y, 1995, 2002, baskıda)

REFERANS LİSTESİ

KİTAPLAR

Tek Yazarlı
Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Yazarın ön adının baş harfi belirtilir.
Ahmed, S. (2012). On being included: Racism and diversity in institutional life. Duke University Press.

İki Yazarlı
Yazar isimleri arasına virgül konularak her iki yazarın da soyadı ve ön adlarının baş harfi alfabetik sırayla verilir. “ve” yerine “&” işareti kullanılır.

Soto, C. J., & John, O. P. (2017). The next big five inventory (BFI-2): Developing and assessing a hierarchical model with 15 facets to enhance bandwidth, fidelity, and predictive power. Journal of Personality and Social Psychology, 113(1), 117-143. http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000096

Üç ile yirmi yazar arası
Yazar isimleri arasına virgül konularak tüm yazarların soyadları ve ön adlarının baş harfi alfabetik sırayla verilir. “ve” yerine “&” işareti kullanılır.

Nguyen, T., Carnevale, J. J., Scholer, A. A., Miele, D. B., & Fujita, K. (2019). Metamotivational knowledge of the role of high-level and low-level construal in goal-relevant task performance. Journal of Personality and Social Psychology, 117(5), 879-899. http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000166

Yirmi ve daha fazla yazarlı
Yazar isimleri arasına virgül konularak tüm yazarların soyadları ve ön adlarının baş harfi alfabetik sırayla verilir. İlk 19 yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir (Son yazarın adından önce ‘&’ işareti konulmaz). Atıfta yirmi isimden fazlası yer almamalıdır.

Pegion, K., Kirtman, B. P., Becker, E., Collins, D. C., LaJoie, E., Burgman, R., Bell, R., DelSole, R., Min, D., Zhu, Y., Li, W., Sinsky, E., Guan, H., Gottschalck, J., Metzger, E. J., Barton, N. P., Achuthavarier, D., Marshak, J., Koster, R., . . . Kim, H. (2019). The subseasonal experiment (SubX): A multimodel subseasonal prediction experiment. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(10), 2043-2061. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0270.1

Grup yazarlar

Merriam-Webster. (2008). Braggadocio. In Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary. Merriam-Webster.

Eğer çalışma farklı kurumlardan yazarların elinden çıkmışsa, (örneğin çalışma ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı ABD Tarih Ofisi tarafından basılmış ise), en alttaki resmi kuruma yazar olarak, bağlı olduğu kurum ise yayıncı olarak listelenmelidir).

Bureau of International Organization Affairs. (2018). U.S. contributions to international organizations, 2017 [Annual report]. U.S. Department of State. https://www.state.gov/u-s-contributions-to-international-organizations/

Yazar adı bilinmiyor veya belirtilmemişse;
Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, önce çalışmanın adı, arkasından basım tarihi verilir.

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Merriam-Webster.

Aynı yazarın iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa;
Yazarın adı her seferinde yazılır ve yayın yılına göre sıralanır (İlk sırada tarihi belli olmayan kaynaklar verilir).
Urcuioli, P. J. (t. y.).
Urcuioli, P. J. (2011).
Urcuioli, P. J. (2015).

Bir veya daha fazla yazarlı derleme kitap
Yazar, A. A. (Basım yılı). Eser adı: Alt başlık da büyük harfle yazılmalı (E. Editör, Ed.). Yayıncı. DOI (varsa)
Malory, T. (2017). Le Morte d’Arthur (P. J. C. Field, Ed.). D. S. Brewer. (Özgün eser basım tarihi 1469-70)

Çeviri
Yazar, A. A. (Basım yılı). Eser adı: Alt başlık da büyük harfle yazılmalı (Ç. Çevirmen, Çev.). Yayıncı. (Özgün eser basım tarihi) DOI (varsa)
Plato (1989). Symposium (A. Nehamas & P. Woodruff, Trans.). Hackett Publishing Company. (Özgün eser basım tarihi ca. 385-378 BCE)

İlk basım hariç, diğer basımlar
Yazar, A. A. (Basım yılı). Eser adı: Alt başlık da büyük harfle yazılmalı (# basım). Yayıncı. DOI (varsa)
Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success (2. basım). University of Chicago Press.

Derleme kitapta makale veya bölüm;
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Basım yılı). Bölüm adı. In E. E. Editör & F. F. Editör (Ed.), Eser adı: Alt başlık da büyük harfle yazılmalı (ss. Sayfa numaraları). Yayıncı. DOI (varsa)

SÜRELİ YAYINLARDAKİ MAKALELER

Basılı dergi makalesi
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5–13.
Not: APA 7. Sürümü yazarlara, basılı kaynak kullanıyorlarsa dahi, (eğer varsa) DOI numarasının belirtilmesini önermektedir. Yukarıda verilen örnekte DOI numarasının olmadığı varsayılmıştır.

Elektronik dergi makalesi
Yukarıda belirtildiği üzere, elektronik dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılıyorsa, ilgili makaleye ait DOI numarası (eğer varsa) verilmelidir.

Baniya, S., & Weech, S. (2019). Data and experience design: Negotiating community-oriented digital research with service-learning. Purdue Journal of Service-Learning and International Engagement, 6(1), 11–16. https://doi.org/10.5703/1288284316979

Denny, H., Nordlof, J., & Salem, L. (2018). “Tell me exactly what it was that I was doing that was so bad”: Understanding the needs and expectations of working-class students in writing centers. Writing Center Journal, 37(1), 67–98. https://www.jstor.org/stable/26537363

Mecmualardaki makaleler
Peterzell, J. (1990, April). Better late than never. Time, 135(17), 20–21.

Gazete makalesi
Schultz, S. (2005, December). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, 1A, 2A.

Kitap eleştirisi
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund & M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38(5), 466–467.

DİĞER BASILI KAYNAKLAR

Grup yazarlı sözlük/ansiklopedi maddesi

Kurum veya kuruluş adı. (Yıl). Madde başlığı. Referans çalışmanın/eserin adı (basım, sayfa numaraları. Yayıncının adı.

Merriam-Webster, Incorporated. (1997). Goat. In Merriam Webster’s collegiate dictionary (10. basım, ss. 499-500). Merriam-Webster, Incorporated.

Tek yazarlı sözlük/ansiklopedi maddesi

Yazarın soyadı, F. M. (Yıl). Madde başlığı. F. M. Yazarın Soyadı (ed.), Referans çalışmanın/eserin adı (basım, sayfa numaraları). Yayıncı
Tatum, S. R. (2009). Spirituality and religion in hip hop literature and culture. In T. L. Stanley (ed.), Encyclopedia of hip hop literature (ss. 250-252). Greenwood.

İkincil kaynaklar
Asıl yararlanılan kaynağa atıfta bulunan ikincil kaynak için referans girişi yapılmalıdır:
Nail, T. (2017). What is an assemblage? SubStance46(1), 21-37. http://sub.uwpress.org/lookup/doi/10.3368/ss.46.1.21

Yayımlanmış Doktora veya Yüksek Lisans Tezi
Yazar Soyadı, F. M. (Yıl). Tez başlığı (Yayım No.) [Doktora Tezi/Yüksek Lisans Tezi, Kurum Adı]. Veritabanı veya Arşiv Adı.
Angeli, E. L. (2012). Networks of communication in emergency medical services (Yayım No. 3544643) [Doktora tezi, Purdue University]. ProQuest Dissertations Publishing.

Yayımlanmamış Doktora veya Yüksek Lisans Tezi
Yazar Soyadı, F. M. (Yıl). Tez başlığı [Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezi]. Kurum Adı.

Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Yayımlanmamış doktora tezi]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

Resmi Mevzuat
Kanun Adı, Kanun No. (Yıl). URL
The Patient Protection and Affordable Care Act, Publ. L. No. 111-148, 124 Stat. 119 (2010). https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf

Resmi Raporlar (Devlet Kurumları, Diğer Örgütler)

Kurum/Örgüt Adı. (Yıl). Rapor adı. URL
Birleşik Devletler Hükümeti Sayıştayı. (2019). Performans ve hesap verebilirlik raporu: 2019 mali yılı. https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf

Resmi Raporlar (Devlet Kurumları veya Diğer Örgütlere Bağlı Tek Yazar)
Yazar Soyadı, F. M., & Soyadı, F. M. (Yıl). Rapor adı. Kurum Adı. URL
Palanker, D., Volk, J., Lucia, K., & Thomas, K. (2018). Mental health parity at risk: Deregulating the individual market and the impact on mental health coverage. National Alliance on Mental Illness. https://www.nami.org/About-NAMI/Publications-Reports/Public-Policy-Reports/Parity-at-Risk/ParityatRisk.pdf

Konferans Bildirileri
APA elkitabının 7.basımı konferans bildirilerine atıfta bulunmayla ilgili yönlendirme sağlamamaktadır. Dolayısıyla, bildirilere yapılan atıflarda benzer bir formata sahip olan editlenmiş koleksiyon model alınmaktadır.
Soyad, F. M., & Soyad, F. M. (Editörler). (Yıl). Bildiri başlığı. Yayıncı. URL (varsa)
Huang, S., Pierce, R., & Stamey, J. (Editörler). (2006). Proceedings of the 24th annual ACM international conference on the design of communication. ACM Digital Library. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1166324&picked=prox

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Websayfası veya Çevrimiçi İçerik
Websayfasında tek bir yazarın adı geçiyorsa, yazarın ön adı verilmelidir:
Soyad, F. M. (Yıl, Ay, Tarih). Sayfanın adı. Site adı. URL
Price, D. (2018, March 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

Alıntılar ve Atıflar
a. Alıntılar

Üç satırdan az veya yaklaşık 40 kelimeden oluşan alıntılar için çift tırnak işareti kullanılır. Alıntı içindeki alıntılar ise tek tırnak içine alınır. Dipnot numarası tırnak işaretinden sonra gelir.

La Baronne Durand De Fontmagne, who lived in Istanbul during and after the Crimean War, writes that “Turks adore children and when they do not have their own, they willingly adopt an ‘enfant l’âme’.”33

Üç satırdan veya 40 kelimeden uzun alıntılar tırnak işareti olmadan, bir blok halinde ana metinden daha içeride biçimlendirilir. Blok alıntılar içindeki alıntılar çift tırnak içine alınır. Dipnot numarası son cümlenin sonundaki noktadan sonra gelir.

b. Dipnotlar
Dipnotlar yalnızca okuyucuya elzem bir bilgi aktarılması gerekiyorsa kullanılmalıdır. Edebiyat referansları için normalde ayrı bir dipnot gerekmez. Ancak, standart dışı referanslar (örn. basın toplantıları, siyasi söylemler, duruşmalar, röportajlar vs.) en iyi dipnot şeklinde verilebilir.

Görseller

a. Fotoğraflar: Dijital fotoğraf dosyaları mümkün olan en büyük boyut ve çözünürlükte (en az 200 dpi) ve ayrı dosyalar halinde iletilmelidir. Yazarlar, gönderdikleri görsellerin izinlerini temin etmekle yükümlüdür.

b. Çizelgeler, Şemalar, Tablolar: Çizelgeler, şemalar ve tablolar ayrı ve düzenlenebilir belgeler ( Word, Excel ya da benzer formatlarda) olarak sağlanacaktır. Yazarlar veri setlerinin kullanım izinlerini temin etmekle yükümlüdürler ve kullandıkları verilerin doğruluğundan sorumludurlar.

c. Yerleştirme ve Başlıklar: Tüm görsellerin konulması gereken yer ana metinde belirtilmelidir. Görselin başlığı ve gerekli kaynak/izin bilgisi görselin altında bulunur.

                                           TABLO 1 BURAYA
                                           Table 1. Students Sent to Paris from Istanbul Industrial School (1870–1872)
                                           Kaynak: Şişman, Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839–1876), 93–158.
                                           FOTOĞRAF 1 BURAYA
                                           Fotoğraf 1. Maternity Ward (Viladethane) of Darülaceze.
                                           Kaynak: Fotoğrafçı bilinmiyor, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümler Dizini, 779-39-0023.