Makale Değerlendirme Süreci

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi Makale Değerlendirme Süreci

1. Ön İnceleme ve İntihal Taraması: Dergiye gönderilen çalışmalar derginin belirlemiş olduğu yazım ve şekil kurallarına uygunluğuna göre Editör ve görevlendireceği bir Editör Asistanı tarafından incelenir ve Turnitin programı kullanılarak aşağıdaki kurallar çerçevesinde intihal taramasından geçirilir:

  • Kaynakça hariç (Bibliography excluded)
  • Alıntılar hariç (Quotes excluded)
  • Yedi (7) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 7 words). Bir cümle içinde ardışık kelime sayısı beşten az olmalıdır. Yedi ve daha fazla ardışık kelime eşleşmeleri benzerlik olarak kabul edilir.

Bu tarama sonucunda çalışmanın benzerlik oranının (alıntılar hariç) %20’den az olması şartı aranır.

2. Alan Editörü İncelemesi: Ön İnceleme aşaması tamamlandıktan sonra çalışmaya ilgili Alan Editörü atanır. Alan Editörü tarafından akademik özgünlük ve dil-üslup açılarından incelenir. Yeterli bulunan çalışmalar hakem sürecine yönlendirilir.

3. Hakem Süreci (Akademik Değerlendirme): Çalışma, alanında uzman en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem sürecinde çift taraflı kör hakemlik prensibi benimsenir. Hakemlerin çalışma konusundaki görüşleri hakem değerlendirme formu üzerinden alınır. Yazar hakem görüşlerine katılmadığı taktirde itiraz ve görüşlerini sunabilir. Yazar ve hakem arasındaki iletişim gizliliğin korunması şartıyla Alan Editörü tarafından sağlanır.

Eğer hakem raporları olumlu ise yazı, yayınlanma tavsiyesi ile dergi kurullarına sunulur. Hakemlerin raporları olumsuz ise yazı reddedilir. Hakem kanaatlerinden biri olumsuz ise çalışma üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Çoğunluğun kanaati uyarınca karar verilir.

4. Revizyon Aşaması: Hakem raporları doğrultusunda gerekli revizyonlar yazarlar tarafından gerçekleştirilir. Metin üzerinden gerçekleştirilen düzeltmeler belirtilerek yazar tarafından alan editörüne sunulur. İkinci uyarıya rağmen revizyon sürecini geciktiren yazarın makalesi editör kararı ile iade edilir.

5. Alan Editörü Kontrolü: Alan editörü yazardan talep edilen revizyonların yapılıp yapılmadığın kontrol eder.

6. Hakem Kontrolü: Hakem önerdiği düzeltmeler sonrasında görmek isterse makalenin düzeltilmiş halini kontrol eder.

7. Editör Kurulu İncelemesi: Hakemlik süreci tamamlanan çalışmalar, Editör Kurulunda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır.

8. Dil Editörü Kontrolü: Yayınlanması kararlaştırılan çalışmalar yazı diline göre (Türkçe veya İngilizce) Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli görülen düzeltmelerin yazar tarafından yapılması istenir.

9. Son Okuma: Dil Editörlerinin kontrolünün ardından Editör Asistanı tarafından dizgi ve mizanpaj öncesi son okuma gerçekleştirilir. 

10. Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Editör Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir. Bu aşamada yazının son hali nihai olarak yazara sunulur.

Makale değerlendirme sürecinin 1-3 ay arasında tamamlanması öngörülmektedir.