Yayın İlkeleri

Telif Hakkı İlkesi 
Yazarlar dergimize sundukları makalelerin daha önce başka hiçbir dergide yayınlanmamış veya başka hiçbir dergiye sunulmamış olduğunu zımnen tasdik etmelidirler. Makalenin büyük bir kısmının daha önce başka bir mecrada yayınlanmış olması halinde, söz konusu makale Aurum Journal of Engineering Systems dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmeyecektir. Özgün bildiriye sağlam ve tatmin edici eklemeler yapılmış olması, ve yapılmış olan eklemelerin yarattığı sonuçtan daha önemli etkiye sahip bazı ilave metodolojik katkılar yapılmış olması şartıyla, bildiri olarak sunulan metinler de makale olarak yayınlanmak üzere kabul edilebilir. 
Makale Türleri 
Özgün makaleler, derleme makaleler, vaka çalışmaları, yazışmalar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar da yayın için kabul edilmektedir. Makalenizi sunarken, seçenekler listesinden doğru makale türünü seçtiğinizden emin olunuz. Özel sayılara katkıda bulunacak yazarlar ise, yine aynı listeden “özel sayı makale türü” seçeneğini işaretlediklerinden emin olmalıdırlar. Yayınlanmış olan bir makaleye yapılacak bir yorum veya söz konusu makale üzerine yapılan bir tartışma, yayın için görüşülmekte olan makalenin çevrimiçi yayına çıkacağı tarihten önceki altı ay içerisinde sunulmalıdır. 
Yeni Sunulacak Makaleler 
Dergimizin yazı kabul etme süreci sadece çevrimiçi ilerlemekte olup, sunacağınız dosyaların oluşturulması ve yüklenmesi aşamalarında takip edeceğiniz adımlar konusunda yönlendirileceksiniz. Manüskript dosyanızı, değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere tek bir PDF veya Word dosyası halinde sunabilirsiniz. Söz konusu dosya, hakemlerin yazınızı değerlendirirken kullanabilecekleri herhangi bir biçem veya tasarımda olabilir. Yazı, bilimsel değerlendirmeye olanak tanıyacak sayıda kaliteli şekil veya resim içermelidir. Yazınızı yukarıda belirtilen şekilde sunmayı tercih ederseniz, tüm kaynak dosyaları veya bir kısmını ilk teslim aşamasında gönderebilirsiniz. 
Makalenin biçimlendirilmesi 
Makaleler okunaklı bir yazı tipi (Times, Arial, Calibri vs.) ile 12 punto olarak teslim edilmeli; ana metin ve dipnotlar çift satır aralıklı ve sola hizalı olarak yazılmalıdır. Makalenin yukarıda belirtilen şekilde biçimlendirilmesi, yayına hazırlama ve değerlendirme aşamalarında okunabilirlik, metinde yapılan değişikliklerin izlenmesi ve açıklama araçlarının daha etkin şekilde kullanılabilmesi açısından yardımcı olacaktır. Dergi sayfalarının kısıtlı olmasından dolayı kısa makaleler tercih edilmektedir. Kaynakça aşağıda belirtilen dergi biçemine göre düzenlenmelidir. Kaynakçayı derginin atıf biçemine göre düzenlemek yazarların sorumluluğundadır. Biçimlendirme talimatlarına uymamanız halinde, sizden redaksiyon öncesi makalenizi tekrar biçimlendirmeniz istenecektir. Bu durumun yayında gecikmelere yol açabileceği unutulmamalıdır. 
Makalenin tamamlanması 
Yazarlardan 200 sözcüğü aşmayan bir özet, yazar(lar)ın kurum ve iletişim bilgileri, kaynak dizini, resim telif haklarının, ayrıca tüm şema, tablo, şekil; şekil ve tablo altı yazıları ve dipnot atıflarının yer aldığı bir liste sunmaları beklenir. Manüskript dosyasına materyal eklemek editörlerin sorumluluğunda değildir. Adı geçen materyallerin temin edilmemesi halinde, eksik materyallerin yayına hazırlık öncesi tarafınızca sunulması istenecektir. Bu durumun yayında gecikmelere yol açabileceği unutulmamalıdır. 
Makale biçemi 
Uzunluk: Kaynakça dahil olmak üzere, makaleler 40 sayfayı (Times New Roman veya benzeri bir yazı tipi ile satırlar arasında çift aralık bırakılarak 12 punto yazılmalı; sayfa kenarlarından, üstten ve alttan 2.54 cm (1 inch) boşluk bırakılmalıdır) aşmamalıdır. 
Başlık: Makalede yer alan başlıklar ve alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (yalnızca ilk sözcük ve özel isimler). 
Özet: Özet 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalı ve tüm makalenin odak noktasını, amacını ve makalede belirtilen sonuçları vermelidir. 
Yazar notu: Yazar(lar)ın kurum bilgileri, posta adresleri ve e-posta adresleri numarasız not olarak ilk dipnotun üzerinde belirtilir. Bu kısım çalışmada emeği geçen kişilere teşekkür etmek amaçlı olarak da kullanılabilir. 
Kaynakça: Ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz. 
Tablolar, şekiller ve resimler: Tablolar, şekil ve resimler kaynak dosyaların parçası olarak, uygun bir biçemde hazırlanmış şekil ve tablo altı yazıları ile birlikte sunulabilir (ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz). Fotoğraflar ve ekran görüntüleri hariç, tablo ve şekillerin düzenlenebilir bir biçimde sunulması gerekmektedir. 
Şekiller 
a. Görseller 
Görseller mümkün olan en yüksek boyut ve çözünürlükte (en az 200dpi) ayrı birer dosya halinde sunulmalıdır. Yazarlar görsellerin kullanım izinlerini almakla yükümlüdürler. 
b. Grafikler, şemalar ve tablolar 
Grafikler, şemalar ve tablolar; statik resimler halinde değil, düzenlenebilir bir biçemde (kelime işlemcisi veya elektronik çizelge) hazırlanmalıdır. Yazarlar veri kümelerinin kullanım izinlerini almakla yükümlü olmakla birlikte, kullanacakları veri kümelerinin doğruluklarından sorumludurlar. 
c. Yerleştirme ve resim altı yazıları 
Şekiller ana metnin içine, her şeklin altında bir açıklama yazısı olacak şekilde yerleştirilebilir: 
Table 1: Summary of notation. 
Figure 1: Relationship between the transition rates and the inspection interval. 
Makalenin Yapısı 
a. Alt bölümler – numaralandırılmış kısımlar 
Makalenizi açıkça tanımlanmış ve numaralandırılmış bölümlere ayırın. Alt bölümler 1.1 (sonrasında 1.1.1, 1.1.2 …) 1.2, vs. şeklinde numaralandırılmalıdır (özet bölümü numaralandırmaya dahil değildir). Makale içinde iç çapraz referans verirken de bu numaralandırma biçimini kullanın. Sadece metne atıfta bulunmayın. Her alt bölüme kısa bir başlık verebilirsiniz. Her başlık ayrı bir satırda olmalıdır. 
b. Giriş 
Giriş bölümü çalışmanızın amacını, çalışmanıza yeterli arka plan sağlayacak bilgileri ve kapsamlı bir literatür araştırmasını içermelidir. 
c. Ana bölüm 
Makalenin ana bölümü, yapılacak analizin derinliğine ve paylaşılacak sonuçlara göre birden fazla bölüme ayrılabilir. Bu bölümde, giriş bölümünde bahsedilen ve makalenizin arka planını oluşturan bilgiler tekrardan kaçınılarak detaylandırılmalı ve elde ettiğiniz sonuçlara yönelik bir temellendirme yapılmalıdır. Ardından, sonuçlar ve tartışma bölümüne geçebilirsiniz. Sonuçlar açık ve anlaşılır olmalıdır. 
d. Sonuçlar 
Çalışmada varılan ana sonuçlar bu bölümde verilir. 
e. Ekler 
Birden fazla ek olması halinde, söz konusu ekler A, B, vs. şeklinde tanımlanmalıdır. 
Eklerde yer alan formül ve denklemler ise ayrı numaralandırılmalıdır. Eq. (A.1), Eq. (A.2), gibi.; bir sonraki ekteyse 
Eq. (B.1) vs. olarak numaralandırılabilir. Tablo ve şekiller için de aynı yöntem geçerlidir: Table A.1; Fig. A.1, vs. 
Stil Kullanımı 
aa. Makale dili ve yazım kuralları 
Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture dergisi sadece özgün İngilizce makaleleri kabul etmektedir. İngiliz İngilizcesi’nde basılmış eserlere yapılan atıflar hariç, tercih edilen yazım dili Amerikan İngilizcesi’dir. Herhangi bir kısaltılmamış Amerikan İngilizcesi sözlüğünde yer alan tüm İngilizce dışı (İngilizce olmayan) sözcükler İngilizce sözcük olarak kabul edilecektir. 
Chicago Manual of Style uyarınca Aurum dergisi, tireyle ayrılan ve büyük harfli yazılan sözcüklerin yazımı dahil, standart Amerikan İngilizcesi yazım kuralları için Merriam Webster’s Collegiate Dictionary’yi kaynak alır. 
b. Terimlerin yazılışında büyük harf kullanımı 
Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture dergisi standart Amerikan İngilizcesinde büyük harflerin kullanıldığı yerler için Merriam Webster’s Collegiate Dictionary’yi (www.merriam-webster.com) kaynak alır. 
c. Başlıkların yazılışında büyük harf kullanımı 
Basılı eserlerin başlıkları, başlık stili uyarınca, büyük harfle başlamalıdır (Bu kural tüm isim ve fillerin yazılışı için geçerlidir. Tanımlık ve ilgeçler cümle başında yer almadıkları veya bir alt başlığın ilk sözcüğü olmadıkları sürece büyük harfle yazılamaz). Özgün başlığın cümle düzeninde yazıldığı durumlarda dahi (Fransızca veya Almanca başlıklarda olduğu gibi) Aurum Türkçe başlıklar için de bu kurala uymaktadır. Örneğin: 
Raiffa, H., Schlaifer, R. Applied Statistical Decision Theory. Cambridge: Harvard 
Business School, 1961. 
d. Sayılar 
Denklemler, referanslar, şekiller, tablolar, teoremler, algoritmalar, kanıtlar, notlar veya makale genelinde numaralandırmak istediğiniz herhangi bir materyal Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır. Binlik (,) ve ondalık (.) basamaklar gösterilirken Amerikan standartları esas alınacaktır. Binlik basamak ayırıcılar sayfa numaralandırmasında kulanılamaz: 
Every year, approximately 7,500 foreign flagged ships visit US ports, carrying the bulk of shipments into the US, including 175 billion gallons of oil and other fuels. 
The transportation industry made $56 billion revenue out of port service operations, whereas federal, state, and local agencies were able to collect $16.1 billion of taxes. 
Wein, L. M., Wilkins, A.H., Baveja, M., and Flynn, S. “Preventing the importation of illicit nuclear materials in shipping containers,” Risk Analysis, 26(3), 13771393, 2006. 
Numbers higher than 999,999 are written out with a combination of decimal numbers and words: The market for digital games grew 8 percent from 2014 to $61 billion, according to a new 
report from gaming intelligence firm SuperData Research. 
e. Yüzdeler 
Ana metinde, tablolarda, grafiklerde ve şekillerde yüzde sembolü (%) kullanılabilir. 
f. Aralıklar 
Tarih ve sayfa numaraları aralıkları tek tire (–) ile gösterilir: 
Gupta, N., and Kumar, S. “Stochastic comparisons of component and system redundancies with dependent component,” Oper. Res. Lett., 42, 284–289, 2014. 
Kaynakça 
Sadece metinde atıfta bulunulan kaynakları belirtin. Kaynaklara metin içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi verilerek atıfta bulunulmalıdır. Örneğin, Brown (2013). İki veya üç yazarlı kaynak gösteriliyorsa, tüm yazarların soyadlarını ve eserin yayın tarihini belirtin. Örneğin, Brown, Kaplan and Jenkins (2004). Üç veya daha fazla yazarlı kaynak gösteriliyorsa, ilk yazarın soyadı, ardından “et al.” ve yayın tarihi şeklinde belirtin. – Brown et al. (2005). 
Aynı tarih ve yazarlı bir eser bir kereden fazla kaynak gösteriliyorsa, metinde içinde kaynağa yapacağınız ilk atıf Brown (2006a), ikinci atıf ise Brown (2006b) şeklinde belirtilir. Makalenin sonunda yer alan kaynak dizini ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Buna örnekler aşağıdaki gibidir: Akademik dergi makaleleri: 
Wortman, M.A., G-A. Klutke, and H. Ayhan. 1994. A maintenance strategy for systems subject to deterioration governed by random shocks. IEEE Transactions on Reliability (43) 3, 439-445. 
Kitaplar: 
Bersekas, D.P. 1999. Nonlinear Programming. Athena Scientific, Belmont. 
Konferans bildirileri: 
Bakır, N.O., and E. Kardeş. 2011. A stochastic game model on container security. Proceedings of the IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security, Waltham, MA. 
Kitap bölümleri: 
Maybury, M.T. 2001. Intelligent user interfaces for all. In User interfaces for all: Concepts, methods and tools ed. C. Stephanidis. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 65-80. 
Onaylanmamış ön makaleler: 
Gehrig, T., W. Güth, and R. Levinsky. 2003. “Ultimatum offers and the role of transparency: An experimental study of information acquisition”. Working Paper No. 16-2003, Max-Planck Institute for Research into Economic Systems, Jena, Germany. 
Teknik raporlar: 
Kwon, O.K., and R.H. Pletcher. 1981. “Prediction of the incompressible flow over a rearward-facing step”. Technical Report No. HTL-26, CFD-4, Iowa State University, Ames, IA. 
Çevrimiçi makaleler: 
Isidore, C. 2002. Hope in West Coast port talks. In CNN Money, available in http://money.cnn.com/2002/10/02/news/economy/ports/, last accessed September, 2009.